بلبرینگ

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
88969245
88965792
1
0511-3422339
0511-3413032-3
2
33901574
33901622 & 33901394
گروه صنغتی تارا
3
33935702
33901127 & 33113015
4

22078375

22064774 - 5 & 22064914 & 22082446
5
farsaryanbearing@yahoo
.com
33940289 & 33974154
33933694 & 33118455
فارس آریان بلبرینگ
6
33902943
33919595 &33912198 & 33920431
7
76262447
76262745 - 7
8
33118476
33953638 & 33919411 & 33920411
9


بازگشت