مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی: رضا آبکار
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: متالورژی
سمت: ----
محل کار: شرکت آزمونه فولاد
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
سال 1380 الی 1386 اصفهان تکنیک – سال 1386 تا کنون شرکت آزمونه فولاد