مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی: ایمان پورزرگر
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع تولید صنعتی
سمت: مسئول بخش آزمایشات غیر مخرب
محل کار: شرکت آزمونه فولاد
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
- 1380 تا 1383 شرکت تابان نیرو سپاهان آزمایشگاه کالیبراسیون
-1383 تا 1387 شرکت آزمونه فولاد کارشناس آزمایشات مخرب و غبر مخرب و بازرسی فنی