مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی: اکبر زمانیان
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: متالورژی
سمت: مدیرعامل
محل کار: شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
کارشناس ارشد حوزه معاونت طرح و برنامه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سال 1371 تا 1374
مدیرارشد ساخت شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان سال 1374 تا 1379
مدیرعامل شرکت مهندسی ساهت میلاد سپاهان سال 1379 تا 1381
مدیرعامل شرکت مهندسی متک سال 1381 تا 1382
مدیرعامل شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان سال 1386 تاکنون