به گزارش آهن نیوز؛ نگاهی به صورت‌های مالی شرکت فولاد کویر حاکی از آن است که درآمدهای عملیاتی این شرکت برابر با ۱۱ هزار میلیارد تومان است که رشد ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است و هزینه‌های عملیاتی شرکت نیز با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است و به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سود ناخالص برابر با ۸۲۷ میلیارد تومان بوده است که افت ۲۱ درصدی داشته است. هزینه‌های فروش اداری و عمومی برابر با ۲۸۶ میلیارد که کاهش ۱۷ درصدی داشته، سایر درآمدها برابر با ۶۳۸ میلیارد تومان بوده است، سود عملیاتی به محدوده یک هزار ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های مالی برابر با ۴۸۱ میلیارد تومان بوده است و سود شرکت قبل از پرداخت مالیات به محدوده ۸۵۴ میلیارد تومان رسیده است. سود خالص شرکت برابر با ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۶ درصدی را به ثبت رسانده است.
WWW.IRANSTEEL.NET