ایلنا: رقابت جهانی در صنعت فولاد ایجاد شده است

ایلنا: رقابت جهانی در صنعت فولاد ایجاد شده است : عنوان 
1400/11/20 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرنگار ایلنا، طیب نیا در آغاز عملیات اجرایی احداث مگامدول احیای مستقیم شرکت ستاره سیمین هرمز گفت: این ادغام ها در داخل موجب می شود که آماده رقابت در عرصه جهانی باشیم. در این خصوص باید طرح های جامعی تدوین شود و طرح های توسعه در چارچوب آن صورت بگیرد. وی ادامه داد: محصولات باید با رویکرد صادرات باشد نه رفع نیاز داخل، در آینده رقابت شرکت های فولادی شدید تر می‌شود و باید برای آن آماده باشیم