دنیای معدن: نتایج مثبت عملیات تزریق کلسیم بر قطعات نسوز در فولاد مبارکه

دنیای معدن: نتایج مثبت عملیات تزریق کلسیم بر قطعات نسوز در فولاد مبارکه : عنوان 
1400/12/18 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، کارشناس ارشد مهندسی مواد شرکت فولاد مبارکه در ارائه مبحث «تاثیر توالی و ترتیب انجام عملیات تزریق کلسیم بر گرفتگی و خوردگی قطعات نسوز در ریخته‌گری مداوم فولاد»، در دومین کنفرانس بین‌المللی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم اظهار کرد: در دوره زمانی که ترتیب توالی ذوب‌های مورد عملیات کلسیم شده به ذوب‌های مضزب سه کاهش پیدا کرد نه تنها هیچ مورد منفی و محدودیتی مشاهده نشد، بلکه بهبود نسبی نیز در کلیه نتایج مشاهده شده به دست آمد. احسان مقدس افزود: اگرچه مزایای متعدد عملیات کلسیم در گریدهای مختلف فولادی هم به روش تئوری و هم در عمل ثابت شده است، ولی با توجه به نتایج به دست آمده، مشاهده می‌شود که محدودکردن عملیات کلسیم در فولادمبارکه نتایج خوبی داشته است. بهبودهای به دست آمده از این جهت می‌تواند مفید باشد که در شرایطی که هدف انجام عملیات بر روی کلیه ذوب‌ها بوده است، در برخی از ذوب‌ها به دلیل محدودیت زمان عملیات، عملیات کلسیم ناقص بوده است. کارشناس ارشد مهندسی مواد شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: میزان خوردگی و شکست قطعات ویژه نسوز هنگامی که ذوب‌های نوبت آن‌ها مضرب ۳ در توالی ریخته‌گری است که در مقایسه با ذوب‌هایی که به طور کامل مورد انجام عملیات تزریق کلسیم است به مراتب کمتر است. وی اضافه کرد: میزان گرفتگی نازل‌های پاتیل و تاندیش در شرایطی که عملیات تزریق کلسیم محدود به ذوب‌هایی که نوبت آن‌ها مضرب ۳ در توالی ریخته‌گری هستند در مقایسه با ذوب‌هایی که به طور کامل مورد انجام عملیات تزریق کلسیم شدند به مراتب کمتر است