بازار: بررسی عوارض صادراتی فولاد

بازار: بررسی عوارض صادراتی فولاد : عنوان 
1401/01/24 : تاریخ انتشار
به گزارش بازار، وحید هلالات، کارشناس بازار سرمایه نوشت: این جدول میزان کاهش درآمد هر نماد فولادی را بر اساس قیمت های جهانی فعلی نشان می دهد. ستون آخر به ترتیب از کمترین تاثیر منفی تا بیشترین تاثیر منفی، مرتب شده است. این بررسی شامل نمادهای فسبزوار فولای فوکا فسپا فجر فولاژ فخاس فولاد ذوب کویر فجهان ارفع هرمز کاوه فخوز فسازان است. به طور مثال فسبزوار هرچند مشمول تعرفه است اما چون صادراتی ندارد، عوارض پرداخت نمی کند و یا فولاد مبارکه چون صادرات اندکی دارد، عوارض بسیار اندکی نسبت به درآمد پرداخت می کند و یا ذوب آهن، هرچند صادرات بالایی دارد اما با آخرین نرخ های صادراتی، تنها ۵درصد روی بخش صادراتی عوارض می دهد که نسبت به مجموع درآمد جزئی است. اگر فرض کنیم که این عوارض در یک سال کامل بر شرکت های فوق الذکر لحاظ می شد، تاثیر منفی آن بر سود خالص ۰ الی ۱۱.۸ درصد بود که به ترتیب، در جدول بالا آمده است.