شمانیوز: پیام مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران به مناسبت روزخبرنگار

شمانیوز: پیام مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران به مناسبت روزخبرنگار : عنوان 
1401/05/18 : تاریخ انتشار
خبرنگاران به راستی سمبل تعهد،وظیفه شناسی ،دلسوزی،آگاهی بخشی ومطالبه گران حقیقت هستندکه حتی جانشان را برای روشنی بخشی وعینیت بخشیدن به نون والقلم مایسطرون درطبق اخلاص گذاشته اند. درپیام مهندس محمدآقاجانلو،مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران ، به مناسبت فرارسیدن روزخبرنگارآمده است: هفدهم مرداد که یادآور ایثارگری ورشادت خبرنگاران شهیدی چون محمودصارمی ؛مرتضی آوینی وخبرنگاران شهید هواپیمای”سی 130″، می باشد راگرامی داشته، وبرای همه خبرنگاران عزیزایران اسلامی موفقیت واستواری درانجام وظایف خطیرشان آرزومندم. اصحاب رسانه وصاحبان قلم درحقیقت امانتداران زیباترین پیام الهی هستندکه پیامبرعظیم الشان را، به خواندن بنام خالق وقسم خوردن به قلم بشارت می دهد “اقرا باسم ربک الذی خلق”و”نون والقلم ومایسطرون” ،درحقیقت اولین خبروپیام هابرای آغازیک بعثت زیبا وشروع رسالتی الهی است که ازپیامبرعزیزمان ،نزدصاحبان قلم به ودیعه گذاشته شده است وخبرنگاران نیز باید حرمتدار وپاسدار حریم این پیام های الهی باشند. هفدهم مرداد ،امسال یک ویژه گی مهم دارد وآنهم تقارنش با تاسوعا وعاشورای حسینی است که درواقع روشنگری ؛آگاهی بخشی وشهادت قهرمانانه امام حسین (ع)؛ فرصتی زیباست برای بازآموزی ودرس گرفتن برای بیان حقیقت ودردست گرفتن “قلم”، برای روشنگری،امربه معروف ونهی ازمنکر و آگاهی بخشی به جامعه وتحقق بخشیدن به “نون والقلم مایسطرون” . دردورانی که ازآن بعنوان عصر”ارتباطات ودهکده جهانی” یادمی کنندواخباربه سرعت نور دراین جهان لایتناهی درحال تبادل وانتقال است ،انتظاراین است “سرعت ،دقت وصحت خبر” همواره نزد خبرنگاران بادقت وصف ناشدنی رعایت شودوازطرف دیگر براین باوریم که نقش خبرو خبرنگار به عنوان ابزار های آگاهی بخشی، با نقشی حیاتی و انکار ناپذیری که دارند،بیش ازبیش دیده شده وحرمت گذاشته شود.