صداوسیما: پیشرفت ۵۱ درصدی واحد فولاد سازی طرح فولاد سفید دشت

صداوسیما: پیشرفت ۵۱ درصدی واحد فولاد سازی طرح فولاد سفید دشت : عنوان 
1396/03/10 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمود ارباب زاده گفت: عملیات احداث این کارخانه با هدف اولیه تولید ۸۰۰ هزار تن شمش اســلب در حال انجام است. وی گفت: این مجتمع در ۳ فاز شامل ساخت واحد احیا مســتقیم، واحد فولادسازی و واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: فــاز نخست (واحــد احیا مســتقیم) بــه عنوان نخستین طرح از مجموع ۷ طرح فولاد استانی کشور در آبان پارسال به بهره برداری رسید و تا اردیبهشت ماه ۹۶ نیز بیش از ۱۳۲ هزار تن آهن اســفنجی تولیــد کرده است. فــاز دوم این مجتمع (واحد فولادســازی) پس از وقفه چندساله، با حمایت فولاد مبارکه پس از بهره برداری واحد احیای مستقیم با جدیت آغاز شد. مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیــاری خاطرنشان کرد: فــاز ســوم این شرکت، شامل ایجاد واحد زیرســاخت، جنبی و پشــتیبانی این شــرکت اســت که وظیفه تأمین زیرســاخت‌های موردنیاز و احداث ســاختمان‌های جنبی موردنیاز واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد که برق و گاز این واحد‌ها در سال ۹۴ و آب مورد نیاز در شهریورماه ۹۵ فراهم شد. اربــاب زاده تصریح کــرد: بــا آغــاز و تکمیــل سایر زیرساخت ها، باسکول ۶۰ تنی شرکت نیز به بهره برداری رســید که پــس از راه اندازی آن، همه ورود و خروج مواد شرکت از این طریق انجام می‌شود. وی با اشاره به استفاده بهینه از آب در شرکت فولاد سفیددشــت، گفت: برنامه ریزی برای احداث تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی و استفاده از آن به جای اســتفاده از منابع آب شــرب، یکی از تصمیم‌های بسیار مهم این شرکت در راســتای منابع آب کشــور است که می‌تواند در جهت حفظ محیط زیست و همچنین تأمیــن آب موردنیــاز فــولاد سفیددشــت نقــش اساسی ایفا کند. مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیــاری در ادامه بیان داشت: در عملیــات ســاخت فاز دوم (واحد فولادسازی)، حدود ۲۵۰ نفر مشغول کار هستند و پس از راه اندازی نیز برای ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد