ایرنا: پیشرفت 51 درصدی واحد فولاد سازی فولاد سفید دشت

ایرنا: پیشرفت 51 درصدی واحد فولاد سازی فولاد سفید دشت : عنوان 
1396/03/13 : تاریخ انتشار
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمود ارباب زاده با بیان اینکه عملیات احداث این کارخانه با هدف تولید 800 هزار تن شمش اســلب در حال انجام است اظهار کرد: این مجتمع در 3 فاز شامل ساخت واحد احیا مســتقیم، واحد فولادسازی و واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است. وی افزود: فــاز نخست (واحــد احیا مســتقیم) بــه عنوان نخستین طرح از مجموع 7 طرح فولاد استانی کشور در آبان ماه سال گذشته به بهره برداری رسید و تا اردیبهشت ماه 96 نیز بیش از 132 هزار تن آهن اســفنجی تولیــد کرده است. ارباب زاده گفت: فــاز دوم این مجتمع (واحد فولادســازی) نیز پس از وقفه چندساله، با حمایت فولاد مبارکه پس از بهره برداری واحد احیای مستقیم با جدیت آغاز شد. مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیــاری با بیان اینکه فــاز ســوم این شرکت، شامل ایجاد واحد زیرســاخت، جنبی و پشــتیبانی این شــرکت اســت گفت: وظیفه تأمین زیرســاخت های موردنیاز و احداث ســاختمان های جنبی مورد نیاز واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد که برق و گاز این واحدها در سال 94 و آب مورد نیاز در شهریورماه 95 فراهم شد. اربــاب زاده تصریح کــرد: باسکول 60 تنی شرکت نیز بــا آغــاز و تکمیــل سایر زیرساخت ها، به بهره برداری رســید که پــس از راه اندازی آن، همه ورود و خروج مواد شرکت از این طریق انجام می شود. وی با اشاره به استفاده بهینه از آب در شرکت فولاد سفیددشــت، گفت: برنامه ریزی برای احداث تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی و استفاده از آن به جای اســتفاده از منابع آب شــرب، یکی از تصمیم های بسیار مهم این شرکت در راســتای استفاده صحیح از منابع آب کشــور است که می تواند در جهت حفظ محیط زیست و همچنین تأمیــن آب موردنیــاز فــولاد سفیددشــت نقــش اساسی ایفا کند. مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیــاری گفت: در عملیــات ســاخت فاز دوم (واحد فولادسازی)، حدود 250 نفر مشغول کار هستند و پس از راه اندازی نیز برای 300 نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. مجتمع فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری که فولاد مبارکه اصفهان 65 درصد سهم آن را داراست، یکی از طرح های هشت گانه فولاد استانی است که در 35 کیلومتری جاده شهرکرد به بروجن قرار دارد و عملیات اجرایی آن در تیر ماه 86 در زمینی به مساحت 250 هکتار آغاز شد