تیترشهر:  جایگاه بالای ایران در تولید و صادرات فولاد

تیترشهر: جایگاه بالای ایران در تولید و صادرات فولاد : عنوان 
1396/03/13 : تاریخ انتشار
به گزارش تیتر شهر؛ بر اساس آخرين گزارش انجمن جهاني فولاد ايران در سال ۲۰۱۶ جايگاه چهاردهم توليد و بيستم صادرات فولاد جهان را به دست آورده است. رشد ۱۱.۲ درصدي توليد فولاد ايران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رتبه ايران را در جدول توليدکنندگان فولاد با توليد ۱۷ ميليون و ۹۰۰ هزار تن در اين سال در جايگاه چهاردهم جهان در اين حوزه تکرار کرد. نمودار هاي جهاني نشان مي‌دهند که توليد جهاني فولاد از هزار و ۶۲۰ميلون تن در سال ۲۰۱۵ به هزار و ۶۲۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۶ افزايش پيدا کرده و چين با توليد ۸۰۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تن در رتبه نخست و هند و ژاپن نيز به ترتيب با توليد ۱۰۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تن و ۹۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تن در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات اين گزارش ايران در بين کشورهاي صادرکننده فولاد نيز توانسته با صادرات ۵.۷ ميليون تن در سال ۲۰۱۶ جايگاه بيستمين کشور صادرکننده فولاد در جهان را به دست آورد در حالي که در اين جدول چين، ژاپن، روسيه و کره جنوبي به ترتيب هر يک با ۱۰۸.۱ ميليون تن، ۴۰.۵ ميليون تن ۳۱.۲ ميليون تن و ۳۰.۶ ميليون تن در جايگاه‌هاي اول تا چهارم صادرکنندگان فولاد جهان قرار دارند. همچنين در رتبه‌بندي شرکت‌هاي توليدکننده فولاد جهان، آرسلورميتال با توليد ۹۵ ميليون و ۴۵۰هزار تن فولاد خام در رتبه نخست و شرکت‌هاي بائو China Baowu Group و هبيس HBIS Groupبه ترتيب با توليد ۶۳ميليون و ۸۱۰ هزار تن و ۴۶ ميليون و ۱۸۰ هزار تن در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفتند و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (IMIDRO) نيز که پيش از اين در سال ۲۰۱۵ با توليد ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تن فولاد در رتبه ۲۷ ام قرار داشت، در سال ۲۰۱۶با رشد توليد به ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تن رتبه ۲۵ ام را در بين ۵۰شرکت برتر فولاد ساز جهان رسيده است. در اين گزارش سرانه مصرف فولاد ايران حاکي از کاهش مصرف از ۲۶۵.۲کيلوگرم در سال ۲۰۱۰به ۲۳۸.۷کيلوگرم در سال ۲۰۱۶است.