عیارآنلاین: افزایش ظرفیت در زنجیره تولید صنعت راهبردی فولاد

عیارآنلاین: افزایش ظرفیت در زنجیره تولید صنعت راهبردی فولاد : عنوان 
1396/04/21 : تاریخ انتشار
از ایمیدرو، میزان ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در شهریور ۹۲ به میزان ۲۸ میلیون تن بود و در فروردین ۹۶ به ۴۵ میلیون تن رسید که ۶۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان تولید گندله در شهریور ۹۲، ۲۲ میلیون تن بود که در فروردین ۹۶ با ۵۹ درصد رشد، به ۳۵ میلیون تن رسید. همچنین، میزان تولید آهن اسفنجی از ۱۹ میلیون تن شهریور ۹۶ به ۲۸ میلیون تن در فروردین ۹۶ رسید که حاکی از افزایش ۴۷ درصد ظرفیت تولید این محصول است. در بخش فولاد خام، ظرفیت تولید از ۲۴ میلیون تن شهریور ۹۲ به ۳۱ میلیون تن در فروردین ۹۶ رسید که به معنای افزایش ۲۹ درصدی ظرفیت تولید فولاد خام است. در بخش محصولات نورد نیز، طی مدت یاد شده ظرفیت از ۳۱ میلیون تن به ۳۹ میلیون تن رسید که نشان دهنده افزایش ۲۶ درصدی آن است. همچنین در حوزه کنسانتره مس، میزان ظرفیت ایجاد شده در شهریور ۹۲ به میزان ۹۱۶ هزار تن بود که این رقم با افزایش ۲۳ درصدی به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن رسید. در حوزه مس کاتد نیز، طی مدت یاد شده میزان ظرفیت از ۲۵۴ هزار تن شهریور ۹۲ با ۸۵ درصد افزایش به ۴۶۹ هزار تن فروردین ۹۶ رسید