رسالت: فولاد ني ريز ، شوفاژکار قزوين و کيمياداران کوير با تسهيلات بانک صنعت و معدن در آستانه افتتاح

رسالت: فولاد ني ريز ، شوفاژکار قزوين و کيمياداران کوير با تسهيلات بانک صنعت و معدن در آستانه افتتاح : عنوان 
1396/05/16 : تاریخ انتشار
طرح هاي صنعتي فولاد ني ريز ، شوفاژكار قزوين و كيمياداران كوير از طرح هايي هستند كه با استفاده از تسهيلات بانك صنعت و معدن به اجرا درآمده و در آستانه اجرا قرار دارند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن سيمان خاکستري ني ريز با ظرفيت يک ميليون تن سيمان در سال و تسهيلات 132 ميليون دلار از طرح هاي زيربنايي كشور است كه به زودي به بهره برداري مي رسد.شركت شوفا‍ژ کار در استان قزوين توليد كننده سالانه 50 هزار عدد ديگ چدني تاسيسات و با سرمايه گذاري ارزي 8 ميليون يورويي بانك صنعت و معدن و 30 ميليارد تومان تسهيلات ريالي اين بانك به اجرا درآمده است.شركت کيمياداران کوير در استان يزد ، با ظرفيت 60 هزار تن در سال کود سوپر فسفات و با تسهيلات 15 ميليون يورويي و 23 ميليارد توماني نيز از طرح هايي است كه در آينده اي نزديك و با تامين مالي بانك صنعت و معدن افتتاح ميشود.