رسالت: توليد ورق ساخت لوله هاي احياي مستقيم فولاد چادرملو در فولاد مبارکه

رسالت: توليد ورق ساخت لوله هاي احياي مستقيم فولاد چادرملو در فولاد مبارکه : عنوان 
1396/05/29 : تاریخ انتشار
شاهرخ پورمستدام، کارشناس متالورژي شرکت فولاد مبارکه، با اعلام اين خبر افزود: با درخواست شرکت آتي فلز شهريار از شرکت فولاد مبارکه براي تأمين ورقهاي با گريد يادشده، واحدهاي فروش، متالورژي و روشهاي توليد، نواحي فولادسازي و نوردگرم فولاد مبارکه و با افزودن حدود 5/0 درصد موليبدن به ذوب که سبب افزايش استحکام در دماي بالا و افزايش مقاومت در مقابل خوردگي ميشود و همچنين با کنترل دقيق دما در نورد گرم و کنترل ريزساختار مناسب و خواص مکانيکي استاندارد، موفق به توليد و تأمين ورق موردنياز اين شرکت شدند.وي افزود: ورقهاي توليدي با استانداردهاي ASTM و از زيرگروه فولادهاي آلياژي حاوي موليبدن است که در مخازن تحتفشار و سازههاي مقاوم به حرارت استفاده مي شود و به ميزان 136 تن کلاف با ضخامت 12 و عرض 1500 ميليمتر از ميزان 240 تن موردنياز آن شرکت، توليد و تحويل شد