رسالت:ضرورت روند صعودي مصرف سرانه فولاد كشور با معرفي طرح هايي از سوي دولت

رسالت:ضرورت روند صعودي مصرف سرانه فولاد كشور با معرفي طرح هايي از سوي دولت : عنوان 
1396/07/30 : تاریخ انتشار
معاون فروش و بازاريابي ذوب آهن اصفهان در دومين كنفرانس استيل پرايس با عنوان نوآوري در تجارت و تكنولوژي فولاد و مواد اوليه در تهران به ايراد سخنراني پرداخت. وي با معرفي ذوب‌آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فولاد ايران ابراز داشت كه ذوب آهن دانشگاه تربيت مديران برتر فولادي كشور است. دكتر دشتيانه در بخش ديگري از سخنان خود به تحليل بازار جهاني فولاد و مواد اوليه پرداخت و اظهار داشت : رابطه معني داري كه پيشتر ميان بهاي سنگ آهن و قيمت فولاد وجود داشت از بين رفته و جاي خود را به قراضه داده است. قيمت آهن قراضه مهمترين نقش را در ايجاد نوسانات بهاي فولاد از ابتداي امسال داشته است. وي همچنين به مشكل كمبود الكترود گرافيتي نيز اشاره نموده و بيان داشت: تاثير قيمت الکترود گرافيکي هنوز در بهاي فولاد ديده نشده است وانتظار مي رود در آينده توليد فولاد بيشتر تحت تاثير كاهش موجودي اين نهاده توليد قرار گيرد. عمده ترين ماده اوليه توليد الکترود گرافيکي کک سوزني است كه از طرف عرضه كنندگان عمده با كاهش عرضه رو به رو شده است. احتمال مي‌رود كه مشكل كمبود الكترود گرافيتي تا سال 2019 ادامه يابد. معاون فروش و بازاريابي شركت ورود چين به بازارهاي صادراتي را محتمل تلقي نمود و بيان داشت كه حتي با اين فرض، چين به مانند گذشته دست به صادرات نخواهد زد؛ چرا كه پيش بيني مي شود مصرف فولاد در چين طي سه ماهه پاياني 2017 همچنان بالا باشد. لذا انتظار نمي رود كه اين امر به افت ناگهاني در بهاي فولاد منجر شود