عصر اقتصاد: ارزیابی گواهی تعهد به تعالی سازمانی اروپا (EFQM) در شرکت فولاد هرمزگان

عصر اقتصاد: ارزیابی گواهی تعهد به تعالی سازمانی اروپا (EFQM) در شرکت فولاد هرمزگان : عنوان 
1396/08/21 : تاریخ انتشار
ارزیابی گواهی تعهد به تعالی سازمانی اروپا (EFQM) در شرکت فولاد هرمزگان باحضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد. مهندس کاظمی معاون تکنولوژی فولاد هرمزگان گفت: ارزیابی گواهی تعهد به تعالی سازمانی اروپا (EFQM) توسط ارزیابان EFQM اروپا در شرکت فولاد هرمزگان برگزار گردید. حرکت در مسیر تعالی سازمانی و آشنایی با الگوهاي روز دنیا در زمینه تعالی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. مدل تعالی سازمانی با به تصویر کشیدن یک سازمان متعالی این امکان را فراهم می سازد تا سازمانها در مقایسه خود با این مدل، سرآمدي خود را محک زده و از طریق یادگیري، نوآوري و بهبود مستمر، به بازنگري در وضع موجود و برنامه ریزي بهبود اهتمام ورزند. وی عنوان کرد: شرکت فولاد هرمزگان تصمیم به ارزیابی خود براساس مدل تعالی اروپا (EFQM) گرفت و ثبت نام در جایزه تعالی سازمانی اروپا در شهریورماه 1396صورت پذیرفت و فعالیت ها در این خصوص به صورت جدی با محوریت مدیریت مهندسی صنایع (واحد تضمین کیفیت) آغاز گردید. کاظمی بیان داشت: در این راستا در اولین گام واحد تضمین کیفیت موظف به تدوین اظهارنامه جهت ارائه به دبیرخانه نمایندگی EFQM اروپا و اعلام آمادگی شرکت جهت ارزیابی شد. در این خلال چندین جلسه و کارگاه آموزشی نیز با عناوین «آشنايي با مفاهیم و مدل تعالي» ، «منطق رادار» ، «خود ارزیابی» و... ويژه مدیران، روسا و سرپرستان برگزار گردید. وی گفت: در نهایت ارزیابی نهایی با حضور کلیه مدیران، معاونین و مدیرعامل محترم توسط ارزیابان EFQM اروپا از دو کشور هلند و ترکیه برگزار گردید که نتیجه آن به زودی از سوی بنیاد EFQM اروپا اعلام خواهد شد