اخبارفلزات : رشد 3.7 درصدی تولید فولاد خام در نوامبر 2017

اخبارفلزات : رشد 3.7 درصدی تولید فولاد خام در نوامبر 2017 : عنوان 
1396/10/04 : تاریخ انتشار
نمودار 1 میزان تولید فولاد خام را در کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، برزیل، ایالات متحده و ترکیه در نوامبر سال جاری نشان می‌دهد. همانطور که در این نمودار پیداست، تولید فولاد خام در کشور چین به‌عنوان بزرگترین فولادساز بزرگ جهان و در مدت زمان یاد شده سال 2017، بیش از 66 میلیون تن گزارش شده است. این میزان تولید نسبت به مدت مشابه در سال 2016، افزایش 2.2 درصدی را نشان می‌دهد. ژاپن نیز در مقاوم دومین تولیدکننده بزرگ فولاد خام دنیا، در نوامبر 2017، معادل 8.7 میلیون تن فولاد تولید کرد که این حجم از تولید نسبت به نوامبر سال 2016، افزایش یک درصدی داشته است. گفتنی است که با توجه به آمار ارائه شده از سوی این سازمان، تولید فولاد خام در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در مسیر افزایش قرار گرفته است به طوری که ایتالیا در ماه نوامبر 2017، حدود 2.2 میلیون تن فولاد تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال 2016، افزایش 3.3 درصدی داشته است. همچنین اسپانیا نیز تولید 1.3 میلیون تن فولاد در نوامبر 2017 را برای خود ثبت کرد و درنتیجه آن رشد 18 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن، به خود اختصاص داد. البته باید خاطرنشان ساخت که آمار تولید در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایشی نبود. برای نمونه فرانسه در رده کشورهایی قرار گرفت که میزان تولید فولاد خام آن در مدت زمان مورد بحث کاهشی بود. این کشور در مجموع 1.2 میلیون تن فولاد خام در نوامبر 2017 تولید کرد که 8.7 درصد نسبت به نوامبر 2017 کاهش نشان می‌دهد. در این گزارش، تولید فولاد خام ترکیه در نوامبر 2017، حدود 3.1 میلیون تن گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال 2016، رشد 7 درصدی داشته است. ایالات متحده نیز در نوامبر 2017، معادل 6.7 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با ماه نوامبر 2016، رشد 8.5 درصد را به خود اختصاص داده است. تولید فولاد خام برزیل برای نوامبر 2017 نیز 3 میلیون گزارش شد که نسبت به نوامبر 2016 به میزان 15.3 درصد افزایش یافت. توجه به این نکته جالب است که در این گزارش، نسبت استفاده از ظرفیت تولید فولاد خام در 66 کشور طی نوامبر سال 2017، حدود 70.7 درصد گزارش شده است. این آمار تولید نسبت به نوامبر سال 2016، رشد 1.5 درصدی را به خود اختصاص داده است. همچنین باید افزود که این رشد در قیاس با اکتبر 2017 نیز حدود 2.2 درصد گزارش شده است.