رسالت: بومي سازي و تعويض کامل يکي از ديسک هاي واحد گندله سازي

رسالت: بومي سازي و تعويض کامل يکي از ديسک هاي واحد گندله سازي : عنوان 
1397/01/20 : تاریخ انتشار
مدير ناحيه آهن سازي گفت: براي نخستين بار يکي از ديسك هاي (۰۵A۱۴) واحد گندله سازي فولاد مبارکه با اتکا به تجربه و دانش فني کارشناسان فولاد مبارکه و با همکاري شرکت هاي توانمند سازنده داخلي، به طور کامل بومي شد و در جريان تعميرات سالانه اين واحد جايگزين تجهيز فرسوده شد.رحيم عبدي با بيان اينکه در خط توليد واحد گندله سازي فولاد مبارکه ۸ ديسک نصب شده است، افزود: از ابتداي راه اندازي اين واحد که حدود ۲۵ سال پيش بوده است، اين ديسك ها تمام وقت در حال کار بوده اند که اين امر به مرور فرسودگي يکي از اين تجهيزات و بروز عيوبي مانند خرابي چرخ دنده هاي محرک، خرابي بيرينگ اصلي، پوسيدگي بدنه و اجزا و همچنين دفرم شدن بدنه را به همراه داشت و تعويض آن را اجتناب ناپذير کرده بود.در همين خصوص فرهنگ دباغ نيا کارشناس تعميرات واحد گندله سازي افزود: با توجه به شرايط ديسک، پروژه ساخت آن از طريق واحد بومي سازي تعريف شد و فرايند ساخت و نصب آن با همکاري يکي از شرکت هاي صاحب تجربه در اين زمينه در دستور کار قرار گرفت. در ادامه به منظور اجراي صحيح تمامي مراحل ساخت، ايستگاه هاي بازرسي تعريف شد و روند ساخت به صورت دائم رصد گرديد و پس از اتمام کار، تجهيز در کارگاه شرکت سازنده پيش مونتاژ و راه اندازي اوليه شد و بعد از حصول اطمينان از کارايي آن، جهت نصب به فولاد مبارکه حمل شد.