نصف جهان : امضاي تفاهمنامه همکاري ميان فولاد مبارکه و برق منطقه‌اي

نصف جهان : امضاي تفاهمنامه همکاري ميان فولاد مبارکه و برق منطقه‌اي : عنوان 
1397/09/25 : تاریخ انتشار
حميدرضا عظيميان، مديرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: بر اساس تفاهمنامه‌اي که به امضاي شرکت فولاد مبارکه و مديرعامل شرکت برق منطقـه‌اي اصفهان رسيـد، بهره‌برداري از پست 400کيلوولت زنده‌رود که در رينگ شبکه سراسري انتقال برق قرار دارد، به فولاد مبارکه و عمليات نگهداري و تعميرات اين پست به برق منطقه‌اي اصفهان واگذار شد. موسي رضايي، مديرعامل شرکت برق منطقه‌اي اصفهان نيز با بيان اينکه فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگترين و خوش‌نام‌ترين مشترک برق صنعتي وزارت نيرو است، گفت: اين شرکت در سخت‌ترين لحظات، به‌ويژه در ساعات اوج بار در تابستان ضمن مديريت و حفظ روند توليد خود، صنعت برق کشور را نيز با همکاري و تعامل سازنده ياري کرد. همچنين مدير ناحيه انرژي و سيالات شرکت فولاد مبارکه با اشاره به نقش پست 400کيلوولت زنده‌رود در فولاد مبارکه گفت: اين پست که تامين برق واحدهاي احيا مستقيم2 (شهيد خرازي) به‌ همراه خطوط انتقال مربوطه را بر عهده دارد، با همکاري فولاد مبارکه و برق منطقه‌اي اصفهان ساخته شد و اسفند پارسال در مدار بهره‌برداري قرار گرفت. عباس اکبري محمدي افزود: با برق‌دار شدن پست‌هاي جديد، ضمن انتقال قسمتي از بار الکتريکي شرکت به پست جديد، پايداري تامين برق شرکت افزايش و محدوديت‌هاي فصلي نيز در زمينه تأمين برق مورد نياز خطوط توليد کاهش پيدا مي کند.