اقتصادبازار: فولاد مبارکه مولود انقلاب است

اقتصادبازار: فولاد مبارکه مولود انقلاب است : عنوان 
1397/10/29 : تاریخ انتشار
معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه 19 دیماه به همراه جمعی از کارشناسان این معاونت از خطوط تولید فولاد مبارکه بازدید کرد. دکتر قبادیان پس از بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه مولود انقلاب اسلامی و مایۀ افتخار تمامی ایرانیان است. وی با اشاره به تأثیر و نقش فولاد مبارکه در تولید ناخالص داخلی، اقتصاد و اشتغالزایی کشور گفت: چتر حمایتی این شرکت خانوادههای بسیار زیادی را تحت پوشش خود قرار داده که شایستۀ تقدیر است. معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشرفت تکنولوژیکی نهادینهشده در فولاد مبارکه را در سطح کشور و خاورمیانه بینظیر خواند و گفت: تولید باکیفیت بر اساس استانداردهای روز دنیا از مهمترین ویژگیهای فولاد مبارکه است که در فرایند تولید بهخوبی مشهود است. دکتر قبادیان ضمن ابراز خرسندی از اقدامات فولاد مبارکه در زمینۀ توسعۀ فضاهای آموزشی و پژوهشی خاطرنشان کرد: توسعۀ تکنولوژیکی امروزه یکی از مهمترین مباحث روز جهان است که خوشبختانه ما شاهد آن هستیم که فولاد مبارکه در این عرصه نیز پیشتاز است. وی برگزاری جشنواره و نمایشگاه بومیسازی صنعت فولاد را مثبت و فرصتی مغتنم برای توسعۀ صنعت فولاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: بهطورکلی اخیرا در کشور دو اتفاق مثبت رخ داده است: یکی برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری و دیگری برگزاری نمایشگاه بومیسازی که هردوی آنها میتواند به توسعۀ علمی کشور، استفادۀ حداکثری از توان داخل که بسیار بالا هم هست، رفع نیازهای فناورانۀ کشور و بومیسازی کمک مؤثری کند.