شعارسال: افزایش ۷۳درصدی سرمایه فولادساز نصف‌جهان

شعارسال: افزایش ۷۳درصدی سرمایه فولادساز نصف‌جهان : عنوان 
1397/11/13 : تاریخ انتشار
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه اصفهان را صادر کرد. میزان این افزایش سرمایه، 73 درصد است و به این ترتیب، سرمایه ثبتی شرکت با اعمال افزایش سرمایه به 130 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. بدیهی است که این افزایش سرمایه، منجر به صرفه‌جویی مالیاتی شرکت نیز در سال جاری خواهد گردید محل تامین منابع این افزایش سرمایه، سود انباشته عنوان شده و هدف از اجرای آن و محل مصرف آن، بازیافت مخارج سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و طرح‌های شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین اصلاح ساختار تامین مالی و بهبود سرمایه در گردش شرکت عنوان شده است. بدیهی است که این افزایش سرمایه، منجر به صرفه‌جویی مالیاتی شرکت نیز در سال جاری خواهد گردید.