بورس نیوز: صدور مجوز افزایش سرمایه فولاد خوزستان

بورس نیوز: صدور مجوز افزایش سرمایه فولاد خوزستان : عنوان 
1397/12/11 : تاریخ انتشار
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد خوزستان را صادر کرد. بر اساس این افزایش سرمایه، مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت فولاد خوزستان با افزایش 4.577 میلیارد ریالی از محل سود انباشته شرکت به 19.049 میلیارد ریال خواهد رسید. صدور مجوز افزایش سرمایه فولاد خوزستان جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل، دلیل این افزایش سرمایه 32 درصدی ذکر شده است. لازم به ذکر است که در بیانیه ثبت بارگذاری شده در سامانه کدال، مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی، 6.528 میلیارد ریال ذکر شده است و این در حالی است که در مجوز صادر شده از سوی سازمان بورس، این مبلغ معادل 4.577 میلیارد ریال ذکر شده است. به نظر می‌رسد که می‌بایست شاهد ارائه مجدد گزارش صدور مجوز افزایش سرمایه این شرکت باشیم.