رادیوسهام: فروش فولاد خوزستان ۵۷ درصد افزایش یافت

رادیوسهام: فروش فولاد خوزستان ۵۷ درصد افزایش یافت : عنوان 
1398/01/31 : تاریخ انتشار
مبلغ فروش فخوز با رشد ۵۷ درصدی از فروش هفت هزار میلیارد تومانی در سال ۹۶ به فروش ۱۱هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷ رسیده است. دلیل اصلی افزایش درآمد شرکت، افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد. به گزارش رادیو سهام، فولاد خوزستان در عملکرد یک ساله خود ۱۱ هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است. گندله، اسلب داخلی، اسلب صادراتی، بلوم و بیلت صادراتی و بلوم و بیلت داخلی از محصولات شرکت می‌باشند که هر یک از محصولات در سبد درآمدی شرکت نقش بسزایی دارند. مقدار فروش شرکت از ۴ میلیون و ۴۷۲ هزار تن فروش با چهار درصد (معادل ۱۷۷ هزار تن) کاهش به چهار میلیون و ۲۹۵ هزار تن فروش رسیده است. اما نرخ فروش محصولات شرکت شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۶۴ درصدی داشته است که این موضوع موجب افزایش درآمد فخوز شده است. شکاف عمیق بین تولید و فروش محصولات فخوز بررسی روند تولید و فروش فخوز نشان می‌دهد، به طور میانگین در هرماه ۸۴۴ هزار تن تولید و در هر ماه به طور میانگین ۳۵۸ هزار تن فروش داشته است. بیشترین میزان تولید فخوز در فروردین ۹۷ بوده است، این شرکت در اولین ماه سال ۹۷ بیش از ۹۵۰ هزار تن تولید داشته و تنها ۲۰۰ تن از محصولات تولیدی در این ماه را به فروش رسانده است. همچنین تولید شرکت در مهرماه به پایین‌ترین میزان یک ساله خود رسیده است. شرکت در مهر ۹۷ مقدار ۶۲۸ هزار تن تولید داشته که ۲۸۰ هزار تن از محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده است. اما در ادامه ماه‌های پایانی سال روند تولید و فروش شرکت صعودی بوده است. اما نکته بسیار مهم در مورد میزان تولید و فروش شرکت، شکاف مقداری بین میزان تولید و فروش می‌باشد. فخوز همواره درصد مشخصی از تولید را به فروش می‌رساند، به طور میانگین بین میزان تولید و فروش در هر ماه ۴۸۶ هزار تن شکاف وجود دارد، به عبارتی در هر ماه ۴۸۶ هزار تن از محصولات شرکت به فروش نمی‌رود. و تنها ۵۷ درصد از تولید هر ماه به فروش می‌رود. شکاف عمیق بین تولید و فروش محصولات فخوز وجود دارد. در صورت رفع این چالش می‌توان انتظار افزایش چشمگیر درآمد را داشت