اقتصاد: فولاد امیرکبیر کاشان در فروردین 21 درصد کاهش درآمد داشت

اقتصاد: فولاد امیرکبیر کاشان در فروردین 21 درصد کاهش درآمد داشت : عنوان 
1398/02/04 : تاریخ انتشار
تولید فجر 600 درصد افزایش یافت اما فروش 37 درصد کاهش یافت به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فولاد امیرکبیر کاشان در فروردین ماه سال جاری 59 میلیارد درآمد ساخته است که نسبت به ماه گذشته (اسفند 97) کاهش 21 درصدی را در درآمد داشته است. فولاد امیر کبیر کاشان در فروردین ماه توانسته است 48 هزار و 182 تن محصول تولید کند. مقایسه تولید فروردین ماه فجر نسبت به اسفند ماه 97 نشان می‌دهد تولید این شرکت در فروردین ماه شش برابر شده است و از تولید شش هزار و 489 تنی در اسفند 97 به تولید 48 هزار و 182 تنی در فروردین ماه 98 رسیده است. در این بین تولید محصول اسیدشویی بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است و خدمات نورد سرد روند کاهشی داشته است. اما برخلاف روند صعودی در تولید، فروش محصولات فجر روند کاهشی را طی کرده است. به طوری که فروش 13 هزار تنی فجر در اسفند ماه با کاهش 37 درصدی به فروش 8 هزار تنی در فروردین ماه رسیده است. میانگین نرخ فروش محصولات شرکت از پنج میلیون و 845 هزار تومان در هر تن (اسفند 97) با افزایش 24 درصدی به هفت میلیون و 279 هزار تومان در هر تن (فروردین 98) رسیده است. در نهایت برایند کاهش فروش و افزایش نرخ فروش محصولات نشان می‌دهد که در این میان کاهش مقداری فروش بر افزایش نرخ فروش غلبه داشته و منجر شده است مبلغ فروش شرکت از 76 میلیارد تومان در اسفند 97 به 59 میلیارد تومان کاهش یافته است. مقایسه عملکرد فرودین 98 فولاد امیر کبیر کاشان نسبت به میانگین ماهانه سال 97 فولاد امیرکبیر کاشان به طور میانگین در هر ماه سال 97، بیش از 46 هزار تن تولید، 17 هزار و 389 تن فروش و 73 میلیارد تومان فروش داشته است. مقایسه عملکرد فجر در فرودین 98 نسبت به میانگین ماهانه در سال 97 نشان می‌دهد، تولید فروردین 98 نسبت به میانگین ماهانه تولید در سال 97 بیشتر می‌باشد. در فروردین 98 شرکت 48 هزار تن تولید داشته است، در حالی که به طور میانگین در هر ماه 97، فجر 46 هزار تن تولید داشته است. فجر در فروردین 98، بیش از 8 هزار تن فروش داشته است، درحالی که به طور میانگین در هر ماه 97، بیش از 17 هزار تن فروش داشته است که نشام میدهد، شرکت 9 هزار تن از میانگین ماهانه 97، کمتر فروش داشته است. اما در بخش نرخ فروش محصولات، محصولات شرکت به طور میانگین در هر ماه چهار میلیون و 221 هزار تومان در هر تن فروش داشته است که در فررودین ماه 98 این نرخ با افزایش 72 درصدی به هفت میلیون و 300 هزار تومانی در هر تن رسیده است. اما علی‌رغم افزایش محسوس نرخ فروش محصولات به دلیل کاهش چشمگیر در میزان فروش، فجر از میانگین ماهانه شرکت در سال 97، مبلغ 14 میلیارد تومان کمتر درامد داشته است. چراکه به طور میانگین فجر در هر ماه 73 میلیارد تومان فروش داشته است و در فروردین 98 این رقم به 59 میلیارد تومان رسیده است.