صداوسیما: پیشرفت74 درصدی فولادسازی سفیددشت

صداوسیما: پیشرفت74 درصدی فولادسازی سفیددشت : عنوان 
1398/02/25 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیر فولاد کارخانه فولاد سفید دشت گفت:پروژه فولاد سازی سفید دشت با74 درصد پیشرفت فیزیکی به عنوان پیشتاز پروژه های فولاد سازی در بین مجموعه طرح های فولادی هفتگانه کشور قرار گرفته است. پیشرفت74 درصدی فولادسازی سفیددشت محمود ارباب زاده افزود:این مجتمع در ۳ فاز شامل ساخت واحد احیا مســتقیم، واحد فولادسازی و واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است. وی گفت:فــاز نخست (واحــد احیا مســتقیم) بــه عنوان نخستین طرح از مجموع ۷ طرح فولاد استانی کشور به بهره برداری رسید و فــاز دوم این مجتمع (واحد فولادســازی) پس از وقفه چندساله، با حمایت فولاد مبارکه پس از بهره برداری واحد احیای مستقیم آغاز شد. مدیر فولاد کارخانه فولاد سفید دشت افزود:فــاز ســوم این شرکت،شامل ایجاد واحد زیرســاخت، جنبی و پشــتیبانی این شــرکت اســت که وظیفه تأمین زیرســاخت‌های موردنیاز و احداث ســاختمان‌های جنبی موردنیاز واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد. طرح فولاد سازی سفید دشت در فاصله 35 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.