اقتصادبازار: فولاد مبارکه یکی از پایه های اشتغال کشور

اقتصادبازار: فولاد مبارکه یکی از پایه های اشتغال کشور : عنوان 
1398/02/25 : تاریخ انتشار
اسرافیل احمدیه با اشاره به رکود صنایعی همچون صنعت ساختمان و ساخت و ساز که درصد زیادی از اشتغال را به خود اختصاص می دهد تصریح کرد: صنعت فولاد در شرایط حاضر می تواند تعیین کننده باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: فولاد مبارکه با بیشتر از هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مرتبط است که می تواند درصد زیادی از اشتغالزایی و سرمایه گذاری در استان را دربرگیرد.