چیلان: نگاه به گل گهر ملی باشد

چیلان: نگاه به گل گهر ملی باشد : عنوان 
1398/03/13 : تاریخ انتشار
گل گهر در توسعه و بازار سرمایه پیش قدم بودهاست به گزارش خبرنگار چیلان ، ایمان عتیقی معاونمدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر در مراسم معارفه مهندس جمشید ملارحمان مدیرعامل گلگهر گفت: گل گهر در توسعه پیش قدم بوده و دربورس یکی از پیشگامان است. وی افزود: در اینتوسعه ها نقش آقا ملارحمان که در ایمیدروحضور داشت بسیار پررنگ بود و در توسعه هانقش بسزایی داشتند. عتیقی تصریح کرد: تمامیکارکنان گل گهر هم قسم شده اند تا در توسعه گلگهر در کنار شما باشیم . نقش ویژه گل گهر در ایفای مسئولیت اجتماعی محمد محمودآبادی فرماندار سیرجان در اینمراسم اظهار کرد: گل گهر همواره در مسئولیتهای اجتماعی خوش درخشیده است. وی افزود: سیرجان دارای نیروی انسانی کارآمد و ذخایر غنیمی باشد. محمودآبادی ادامه داد: تغییر مدیریت سازندهاست و می تواند سبب پویایی مجموعه ها شود واینک باید از تلاش ها و زحمات مهندس تقی زاده تقدیر کنیم. وی اظهار داشت: مهندس ملارحمانکارنامه درخشان و روشنی در حوزه صنعت ومعدن دارد و می تواند این چرخه را همانگونه کهدر حرکت است به رشد شتابانی برساند. فرماندار سیرجان گفت: گل گهر در رتبه هاینخست رونق تولید در سال مزین به این شعار قراردارد. وی ادامه داد: معین های اقتصادی در حوزههای مختلف از شرکت های وابسته گل گهر عملکردمطلوبی از خود بجا گذاشته اند. محمودآبادی افزود: سیرجان با نام گل گهر در کشور شناختهشده چه در حوزه ورزش، چه نیروهای کارآمد وچه اقتصاد. وی ادامه داد: امیدواریم رنجبیکاری سیرجان برطرف شود و گل گهر در سالهای اخیر توانسته بیشترین نقش را در کاهش نرخبیکاری داشته باشد. وی در خاتمه گفت: آمادگیمسئولین استان برای حمایت از فعالیت های گلگهر و مدیرعامل جدید را اعلام می داریم. تقدیر نماینده مجلس از گل گهر به جهت ایفاینقش مسئولیت اجتماعی شهباز حسن پور، نماینده مجلس شورای اسلامینیز در این مراسم گفت: ملارحمان نقش بسزاییدر توسعه ها و پژوهش گل گهر داشت ه است. حسن پور ادامه داد: از گل گهر به جهت ایفاینقش مسئولیت های اجتماعی تقدیر می کنیم .وی تغییر را طبیعی دانست گفت: نباید از اینتغییرات سو استفاده و برداشت اشتباه کرد. نگاه به گل گهر ملی باشد داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظاممهندسی معدن در مراسم معارفه مدیرعامل گلگهر مطرح کرد: در نقشه راه توسعه گل گه ر،مهندس جلالی مآب نقش ارزنده ای داشتند ومهندس نقی زاده فازهای توسعه ای را به خوبی بهپیش بردند و قطعا مهندس ملارحمان به سرعتپیشرفت طرح های توسعه خواهند افزود. وی افزود: تمامی طرح های گل گهر بعد از تهیه بهتایید مهندس ملارحمان رسیده و اجرا شده است لذا ایشان با مجموعه گل گهر بیگانه نیستند. رئیس نظام مهندسی معدن تصریح کرد: اوجفعالیت های مجموعه گل گهر طی ۱۰ تا ۱۲ سالگذشته بوده است. اسماعیلی اظهار داشت: وزیر صمت اعتقاد ویژهای به بخش معدن برای توسعه و رشد اقتصادی دارد و آنچه که در بخش معدن کشور در حال انجاماست و در سایر بخش ها وجود ندارد و امیدواریم در بخش های دیگر نیز اتفاق بیافتد تدوین و ابلاغنقشه راه معدن است. وی توضیح داد: بدینمنظور دبیرخانه تعامل دولت و مجلس تشکیلشد و با صرف یک هزار نفر ساعت زمان نقشه راهتدوین و سپس ابلاغ شد. کار گروه اجرای ایننقشه راه ایجاد شده و سروسامان خوبی را بهبخش معدن و صنایع معدنی خواهیم داد. اسماعیلی ادامه داد: در نقشه راه معدن به چندمورد تاکید شده یکی از آنها اکتشاف و توسعه آناست چراکه درصورت عدم توجه به آن شاهدتعطیلی صنایع فولادی به جهت نبود مواد معدنیخواهیم بود. لذا شرکت هایی بزرگی نظیر گل گهربا تشکیل کنسرسیوم هایی باید به سمت اکتشافگام بردارند. ظرفیت استخراج نیز باید به دوبرابر افزایش یابد و این دومین موضوع مهم درنقشه راه است که گل گهر می تواند در سطح ملیکارهای خوبی در این زمینه انجام دهد. وی تاکید کرد: شرکت بزرگی همچون گل گهر بایددر زمینه زیرساخت ها نقش ویژه ای داشته باشندو این توقع ما از این مجموعه عظیم معدنی استو گل ‌ گهر باید به عنوان یک مجموعه ملی دیده شود. وی در پایان اظهار داشت: در نقشه راه معدن ۱۰عنصر تعیین شد که یکی از آنها سنگ آهن است وپیشنهاد دادیم در هر عنصر یکی از دانشگاه هاحضور یابند که دانشگاه کرمان یکی از آنهاست وبه نظرم گل گهر در بحث پژوهش فعال تر گردد. طرح های توسعه ای تعریف شده با قوت و قدرتبیش تر به پیش برود و ما نیز هم در مجلس وقانون گذاری حمایت های لازم را در این زمینهخواهیم داشت. توسعه در گل گهر از نگاه ملارحمان بخش پایانی این مراسم به سخنرانی مهندسجمشید ملارحمان ، مدیرعامل گل گهر اختصاصداشت. وی گفت: اکتشاف به صورت نامحدودپشتیبان توسعه پایدار صنعت معدن محسوب میشود و ما نیز آنرا دنبال خواهیم کرد. ملارحمان افزود: نگاه به توسعه و تولید در طرحهای زیربنایی کشور باید مهمترین نگاه ما باشد. وی ادامه داد: توجه ویژه به مهندسی معکوس وخالق صنعت شدن از دیگر برنامه های ما است. وی افزود: هدف ما در منطقه گل گهر تبدیل شدنبه فروشنده صنعت به دنیا به جای خریدارصنعت بودن است. مدیرعامل گل گهر خاطرنشان کرد: یک ریال ازمنابع گل گهر را به جای دیگر نخواهم برد و توجهبه مسئولیت اجتماعی را در کنار توسعه و تولید بهعنوان یک اصل دنبال خواهیم کرد.