معدن24: کاهش قدرت چانه زنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گلگهر

معدن24: کاهش قدرت چانه زنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گلگهر : عنوان 
1398/04/10 : تاریخ انتشار
سرمایه گذاری مهر عضو جدید هیئت مدیره گلگهر /خداحافظی صبانور در هیئت مدیره سرمایه گذاری امید ۱۶.۹درصد سرمایه گذاری سپه ۱۶.۹درصد سرمایه گذاری مهر ۱۶.۹درصد ( عضو جدید هیئت مدیره) سرمایه گذاری و معادن ۱۵.۸درصد فولاد مبارکه اصفهان ۱۵.۸درصد شرکت معدنی و صنعتی صبانور ۱۴.۷درصد(خروج از هیئت مدیره) نکته :با آمدن شرکت سرمایه گذاری مهر. بجای شرکت صبانور در هیئت مدیره بطور آشکار قدرت چانه زنی مبارکه در گلگهر کاهش می یابد.