معدن 24: رکورد بار گیری ریلی در سنگ آهن سنگان و تقدیر راه آهن

معدن 24: رکورد بار گیری ریلی در سنگ آهن سنگان و تقدیر راه آهن : عنوان 
1398/04/17 : تاریخ انتشار
به گزارش روابط عمومی مجتمع سنگ آهن سنگان ، مهندس احمدی مدیرکل اداره کل بازرگانی راه آهن کشور درخصوص تلاش و پیگیری های مجدانه مدیریت و عوامل زیر مجموعه مجتمع سنگان در جهت افزایش بارگیری مواد معدنی از طریق ریل به مقاصد مختلف که منجر به ثبت رکورد بارگیری متوسط روزانه بیش از ۸۰ واگن در خرداد ماه سال جاری گردیده و اثرات مطلوب این موضوع در تامین منافع ملی از جمله صرفه جویی در مصرف سوخت و موارد زیست محیطی، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مجتمع سنگان اعلام نمودند