معدن24: رکورد زنی فولاد مبارکه همچنان ادامه دارد

معدن24: رکورد زنی فولاد مبارکه همچنان ادامه دارد : عنوان 
1398/04/17 : تاریخ انتشار
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه خرداد ماه خود موفق به فروش 3746 میلیارد تومان شده است این در حالی است که در ماه گذشته شرکت توانسته است 3522 میلیارد تومان را به فروش برساند. به گزارش معدن ۲۴،به طور کلی مجموع درآمد سه ماه ابتدای سال شرکت حدود 9594 میلیارد تومان می باشد. قابل توجه است که رکورد زنی های فولاد مبارکه همچنان ادامه دارد و بیشترین درآمد یک سال گذشته را در خرداد ماه رقم زده است. البته با توجه به میزان فروش بورس کالا انتظار گزارش خوب از این شرکت وجود داشت. این گزارش حاکی از این است که نسبت به ماه گذشته با 6 درصد افزایش، تقریبا 224 میلیارد تومان، همراه بوده است. همچنین در مدت مشابه سال گذشته 1487 میلیارد تومان از محل فروش محصولات به فروش رسانده است که در سال جاری بیش از 150 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. مجموع مقادیر فروش محصولات شرکت در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است و در سطح 726 هزار تن قرار گرفته است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است. مقدار فروش محصولات گرم با 20 درصد کاهش به 443 هزار تن رسیده است که 20 درصد بیشتر از متوسط مقادیر فروش در ماه های گذشته می باشد. فروش محصولات سرد نیز با 9 درصد کاهش به 127 هزار تن رسیده است که نسبت به متوسط فروش ماه های گذشته 15 درصد بیشتر می باشد. نرخ ها نیز در ماه جاری از این نظر حائز اهمیت است که جبران کاهش فروش محصولات سرد و گرم را جبران نموده است، در ماه جاری نرخ محصولات گرم با افزایش 10 درصد افزایش و محصولات سرد با 5 درصد افزایش گزارش شده اند. بررسی گزارش فوق نشان می دهد که کیفیت سود و درآمد از ابتدای سال بسیار مناسب ارزیابی می شود چرا که عمده دلیل افزایش رقم فروش را افزایش مقادیر فروش شامل می شود و نرخ ها نیز رشد باثباتی دارند. بیشترین مبالغ فروش شرکت در خرداد ماه رقم خورده است. آنچه قابل توجه است ثبات تولید نسبت به ماه گذشته است که نشان دهنده حفظ عملیات است. نکات کلی گزارش: افزایش 6 درصدی مبالغ فروش خرداد ماه نسبت به ماه قبل افزایش 150 درصدی مبالغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 10 درصدی نرخ محصولات گرم و 5 درصدی محصولات سرد نسبت به ماه قبل افزایش 90 درصدی نرخ ها نسبت به متوسط نرخ سال قبل./ سهیل محمودی