معدن24: فرمان سرقینی برای روانسازی واردات مواد اولیه صنایع معدنی

معدن24: فرمان سرقینی برای روانسازی واردات مواد اولیه صنایع معدنی : عنوان 
1398/05/01 : تاریخ انتشار
در نشست تخصصی چالشهای و راهکارهای ساخت داخل در بخش معدن و صنایع معدنی جعفر سرقینی معاون امور معدن و صنایع معدنی گفت: سال گذشته ۹میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی صادرات داشتیم از این رقم حدود ۴.۵میلیارد دلار مربوط به هزینه خود واحدها بوده است معدن و صنایع معدنی نیمی از درآمد صادرات خود را خرج خودش می کند از محل الکترود می توانیم ۵۰۰میلیون دلار صرفه جویی ارزی کنیم واردات مواد اولیه و تبدیل آن برای ارزش افزوده در داخل ارزشمند است .واردات مواد اولیه برای صنایع معدنی قابل دفاع است. صنعت مس و روی می توانند برای توسعه و ایجاد ارزش افزوده مواد اولیه وارد کند. کشورهای بزرگ صنایع معدنی در دنیا مواد اولیه وارد می کند .