معدن24:  انتشار عملکرد رسمی تولید و فروش چادر ملو

معدن24: انتشار عملکرد رسمی تولید و فروش چادر ملو : عنوان 
1398/05/06 : تاریخ انتشار
معدنی و صنعتی چادرملو دردوره 1 ماهه منتهی به 98/04/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 10,606 میلیارد ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 4 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 31,937 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 86% رشد داشته است. توضیحات مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/04/31 مقدار 57655.200 تن لامپ به انبار بارکو در بندرعباس جهت انجام مزایده های آتی بابت صادرات حمل شده که بخشی از موجوی محصول شرکت می باشد.