بااقتصاد: درآمد فولاد 252 میلیارد تومان کاهش یافت

بااقتصاد: درآمد فولاد 252 میلیارد تومان کاهش یافت : عنوان 
1398/06/04 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری تحلیل "با اقتصاد"، فولاد مبارکه اصفهان در مرداد ماه فولاد مبارکه اصفهان در مرداد ماه 583 تن محصول به فروش رسانده است که 382 هزار تن از این مقدار را محصولات گرم و 129 هزار تن را محصولات سرد تشکیل داده است. با توجه به فروش این محصولات فولاد مبارکه اصفهان در مرداد ماه درآمد 3 هزار و 271 میلیارد تومانی ساخته است. مقدار فروش تجمیعی فولاد مبارکه اصفهان در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مقدار 3 میلیون و 180 هزار تن است که از این مقدار 2 میلیون و 17 هزار تن آن مربوط به فروش محصولات گرم، 615 هزار تن مربوط به محصولات سرم، 112 هزار تن مربوط به محصولات پوشش دار و 436 هزار تن ان مربوط به سایر محصولات است. بنابراین با توجه به این میزان از فروش، فولاد مبارک اصفهان در دوره 5 ماهه درآمد 16 هزار و 389 میلیارد تومان درآمد ساخته است. بررسی مقدار فروش فولاد مبارک اصفهان حاکی از آن است که بعد از اردیبهشت و خرداد ماه که به سقف فروش چند ماه اخیر خود رسیده است، سیر نزولی را آغاز کرده است و در تیر ماه به 643 هزار تن و در مرداد ماه با ادامه روند کاهشی در فروش به 583 هزار تن فروش رسیده است. البته میانگین مقدار فروش ماهانه فولاد مبارکه اصفهان در سال 97، 560 تن است که به جز فروردین ماه، فولاد مبارکه در باقی ماه‌های 98 توانسته است بالاتر از میانگین 97 فروش رقم بزند. قیمت محصولات گرم کاهش یافت / قیمت محصولات سرد افزایش یافت میانگین نرخ فروش محصولات گرم در سال 97 مبلغ 3 میلیون و 333 هزار تومان بوده که در مرداد ماه این با رشد 57 درصدی به 5 میلیون و 237 میلیون تومان رسیده و محصولات سرد نیز در این دوره با رشد 54 درصدی به 5 میلیون و 975 هزار تومان رسیده است. اما نرخ فروش محصولات گرم و سرد در مرداد ماه نسبت به تیر ماه مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. نرخ فروش محصولات گرم در مرداد ماه نسبت به تیر ماه با 4% کاهش همراه بوده است و محصولات سرد نیز 4% افزایش داشته است. بنابراین نرخ فروش محصولات گرم و سرد فولاد در مرداد ماه نسبت به میانگین قیمتی 97 افزایشی بوده و اما در مرداد ماه نسبت به تیر هرکدام از محصولات مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. درآمد فولاد کاهش یافت با توجه به کاهش مقدار فروش محصولات فولاد در مرداد ماه و کاهش نرخ فروش محصولات گرم انتظار می‌رود درآمد فولاد مبارکه اصفهان در مرداد ماه کاهش یافته باشد. فولاد مبارکه اصفهان در تیر ماه 3 هزار و 523 میلیارد تومان درآمد ساخته است که درآمد شرکت با کاهش 252 میلیارد تومانی به 3هزار و 271 میلیارد تومان رسیده است. اما درآمد شرکت نسبت به میانگین درآمدی شرکت در سال 97 افزایش یافته است. بررسی فروش محصولات گرم و سرد و پوشش دار نشان می‌دهد، در بین سه محصول درآمد حاصل از فروش محصولات سرد در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهشی بوده و در دو محصول دیگر درآمد شرکت افزایش یافته است. همچنین درآمد حاصل از فروش سایر محصولات فولاد در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است