رسرشد ۷۶ درصدي تحويل محصولات فولاد مبارکه به بازار داخلالت:

رسرشد ۷۶ درصدي تحويل محصولات فولاد مبارکه به بازار داخلالت: : عنوان 
1398/07/07 : تاریخ انتشار
محمود اکبري درخصوص جايگاه فولاد مبارکه در منطقه و جهان گفت: طبق گزارش انجمن جهاني فولاد، شرکت فولاد مبارکه در سال گذشته، عنوان بزرگ‌ترين توليدکننده محصولات فولادي در بين شرکت‌هاي فولادساز منطقه خاورميانه و رتبه ۴۷ جهان را به خود اختصاص داده است. وي افزود: اين شرکت با انجام طرحهاي توسعه و افزايش ظرفيت توليد، کمک شاياني به بهبود رتبه ايران در رتبه بندي جهاني برترين کشورهاي توليدکننده فولاد داشته و در بازار داخلي نيز توانسته است ميزان تحويل محصولات فولادي تخت را از ۳۳۳۱ هزار تن در سال ۱۳۹۴ به ۵۸۶۴ هزار تن در سال ۱۳۹۷ افزايش دهد که رشد ۷۶ درصدي به همراه داشته است. در همين بازه زماني، تحويل محصولات گرم از ۲۲۹۱ هزار تن به 4080 هزار تن افزايش يافته و متعاقبا ميزان تحويل محصول به شرکت‌هاي توليدکننده لوله و پروفيل فولادي از ۷۷۹ هزار تن به ۱۷۰۹ هزار تن افزايش يافته که رشد قابل توجهي معادل ۱۱۹ درصد (بيش از دو برابر) را در پي داشته است. وي در ادامه به عرضه محصولات فولاد مبارکه ازجمله ضخامت هاي 2 ميليمتر گرم به بازار که منجر به افزايش صادرات محصولات توليدشده از ورق‌هاي فولاد مبارکه در صنايع پايين دستي شده اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مي توان به افزايش صادرات لوله و پروفيل از ۱۰۸ هزار تن در سال ۱۳۹۶ به ۲۹۸ هزار تن در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که رشد ۱۸۰ درصدي داشته است. اين ميزان صادرات لوله و پروفيل بيشترين صادرات در سال‌هاي گذشته است و حتي نسبت به سال ۱۳۹۴ که ۱۵۲ هزار تن بوده، رشد ۹۶ درصدي دارد.