تهران نیوز: سودآوری فولادی‌ها در سطح ماه‌های قبلی است

تهران نیوز: سودآوری فولادی‌ها در سطح ماه‌های قبلی است : عنوان 
1398/09/12 : تاریخ انتشار
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، طی بررسی کدال گزارش ماهانه فولادی‌ها نشان می‌دهد، ارفع با فروش ۱۲۳هزار تن محصول طی آبان ۱۰۷درصد رشد نسبت به میانگین فروش مقداری ماه های قبل داشته که همین عاملی برای رشد متوسط درآمد شده است. هرمز و فخوز نیز به ضرب رشد مقدار فروش درآمد آبان را به بالاتر از میانگین ماه های قبل رسانده اند. فولاد مبارکه روی یک خط صاف حرکت می کند و در محدوده متوسط ماه های قبلی بوده است. تقریبا ذوب و کاوه هم چنین شرایطی داشته‌اند و در سطح ماه‌های قبلی کار کرده‌اند. فولاژ از متوسط ماه‌های قبلی به لحاظ مقداری عقب بوده است. در تمام شرکت‌های فولادی نرخ فروش آبان ۲درصد کمتر از متوسط ۷ ماه قبل است اما در فولاژ متوسط نرخ فروش بالاتر از میانگین است. در کل عملکرد فولادی‌ها در سطح ماه های قبلی است و اگر خطی نگاه کنیم، همان سودی که نیم سال اول محقق شده بود، در پاییز در حال تکرار است.