صداوسیما: گام های فولاد مبارکه در جلب رضایت مشتریان

صداوسیما: گام های فولاد مبارکه در جلب رضایت مشتریان : عنوان 
1398/09/24 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهندس فرایند گروه فنی تولید ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: پژوهش علمی این طرح فولادی سال 97 در قالب مقاله ای در سمپوزیوم فولاد ارائه شد. جمال آشوری افزود: در ادامه با تلاش گروه پژوهشی مشتکل از دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری واحدهای تولید ورق گالوانیزه و تحقیق و توسعه و فنی پشتیبانی، طرح پژوهشی «ارزیابی جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای ورق‌های گالوانیزه دارای اضافه جرم پوشش کروماته در لبۀ ورق» به بار نشست. وی گفت: بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد ضخامت پوشش روی، تأثیر به‌سزایی بر موقعیت و عرض منطقۀ مجاز جوشکاری دارد و پوشش‌های کروماته بر روی ورق گالوانیزه دارای مقاومت الکتریکی کمی است، در‌حالی‌که کاهش ضخامت پوشش کروماته برای مصارف قطعات توصیه شده است. مهندس فرایند گروه فنی تولید ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان افزود: با وجود این، پوشش کروماته رسوب‌کرده در کنارۀ ورق گالوانیزه منجر به ایجاد ترکیبات اکسیدی و نامحلول در لبۀ ورق، ایجاد ترک و حفرۀ دارای هوا در اطراف پوشش و در نتیجه تغییر در مقاومت الکتریکی پوشش می‌شود. جمال آشوری افزود: با اعمال فرایند سطحی پیشنهادی بر لبۀ ورق در خانۀ مشتری، اثرلایۀ کروماته حذف شده و با این اقدام نارضایتی مشتریان در حوزۀ جوشکاری نامناسب کاهش یافته است.