امیدخوزستان: ارسال محموله کمکی شرکت فولاد اکسین خوزستان به مناطق آسیب دیده ناشی از بارندگی های اخیر

امیدخوزستان: ارسال محموله کمکی شرکت فولاد اکسین خوزستان به مناطق آسیب دیده ناشی از بارندگی های اخیر : عنوان 
1398/10/01 : تاریخ انتشار
امید خوزستان: در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی ، شرکت فولاد اکسین خوزستان هزاران عدد کنسرو و آب معدنی به مناطق آسیب دیده از بارندگی و آبگرفتگی های اخیر در شهرستان کارون ارسال نمود. ضمن اینکه این شرکت در حادثه سیل فروردین ۹۸ نیز با بسیج امکانات ، در ارسال کمکها و خدمات خود برای سیل زدگان همکاری کرده بود ، در نظر دارد تا همواره در راستای مسئولیت های اجتماعی در رفع کمبودها و نیازهای مناطق کم برخوردار اقدام نماید.