معدن24: چشم‌انداز رشد بخش معدن در سال آینده

معدن24: چشم‌انداز رشد بخش معدن در سال آینده : عنوان 
1398/11/16 : تاریخ انتشار
سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران معتقد است: با تشدید تحریم‌های آمریکا و وضع عوارض صادراتی بر تولیدات معدنی و همچنین پیش‌بینی استمرار رشد منفی اقتصادی در سال آینده، بعید به نظر می‌رسد شاهد رشد در بخش معدن باشیم. تعدیل در عوارض صادراتی و حقوق دولتی معادن، می‌تواند منجر به رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن شود.