معدن24: شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان دربین معدنی ها رتبه دهم را بدست آورد

معدن24: شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان دربین معدنی ها رتبه دهم را بدست آورد : عنوان 
1398/11/16 : تاریخ انتشار
مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان ازکسب رتبه دهم شرکت های معدنی ؛ درجشنواره رتبه بندی 500شرکت ایرانی خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان ؛صادق جاهد خطیبی بااعلام مطلب فوق اظهارداشت:باانتشارنتایج کامل بررسی ورتبه بندی 500شرکت ایرانی ازسوی سازمان مدیریت صنعتی ؛این شرکت دربین شرکت های معدنی (اکتشاف؛استخراج وخدمات جانبی )؛رتبه دهم را بدست آورده است. وی افزود:درهمایش مرتبط با این رتبه بندی که دراواخر دی ماه امسال برگزارشد؛ آرای رسمی کمیته خبرگان صنعت ومحیط کسب وکار؛بابررسی شاخص هایی همچون اندازه ورشدعملکرد شرکت ؛سودآوری وعملکرد؛بهره وری؛صادرات؛نقدینگی ؛بدهی وبازار؛ شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان توانست رتبه دهم شرکت های معدنی رابدست آورد. خطیبی همچنین خاطرنشان ساخت :کسب این رتبه که توسط خبرگان وکارشناسان واقعی صنعت واقتصادکشوربدست آمده نشان از ببارنشستن تلاش های جمعی صورت گرفته دراین هلدینگ نوپابرای ارتقا ؛رشد وتعالی سازمانی بوده است. مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان بااشاره به شرایط اقتصادی کشوروبه تبع آن شرایط موجودصنعت ووجودتحریم های ظالمانه گفت:اقدام سازمان مدیریت صنعتی دررتبه یندی شرکت های ایرانی ؛درحقیقث باشفاف نمودن آمارواطلاعات شرکت ها؛فضای روشن تری ازکسب وکاراقتصادی کشورارائه می کندوازطرف دیگربه مدیران وسیاستگذاران وپژوهشگران کمک می کندتاشناخت ودرک دقیق تری ازمقیاس ؛ساختارمالی واقتصادی صنایع وشرکت های بزرگ کشوربیابند. خظیبی درخاتمه اظهاراتش افزود :گزارش اعلام شده ازسوی سازمان مدیریت صنعتی ؛درواقع به مقایسه شرکت ها وفعالیت های اقتصادی ازبعد کلان ومالی پرداخته وهدف آن ارائه تصویری شفاف ازوضعیت شرکت هادرفضای کسب وکارایران است که دریک مفهوم عام می توانند رقیب یکدیگردرتخصیص منابع جامعه باشند وازسوی دیگردریک بازارهدفمنددرکنارهم به فعالیت مشغول باشند.