کالاخبر: تولید فولاد چین کاهشی شد

کالاخبر: تولید فولاد چین کاهشی شد : عنوان 
1398/11/30 : تاریخ انتشار
به گزارش «کالاخبر»، ولی برخی معتقدند کاهش تولید کارخانه ها ناچیز بوده و مانع گسترش مازاد تولید نمی شود اخیرا موجودی فولاد بازار چین از اوج سال قبل نیز بیشتر شده و به روند صعودی ادامه داده است. آخرین آمار انجمن آهن و فولاد چین از کارخانه های عضو آن نشان می دهد تولید روزانه فولاد خام در چین اول تا دهم فوریه ۲.۷ درصد نسبت به اواخر ژانویه افت داشت و ۱.۹۳۹ میلیون تن بود. تولید روزانه هنوز یک درصد از آمار مدت مشابه سال قبل بالاتر است. تخمین های این انجمن از آمار تولید کلی فولاد خام چین در اوایل فوریه ۲.۶۱۳ میلیون تن در روز است که ۲.۲ درصد نسبت به اواخر ژانویه کمتر و ۵.۶ درصد از آمار مدت مشابه سال قبل بالاتر است.