فصل اقتصاد: موفقیت در تحقق برنامه‌های تولید مجتمع فولاد صنعت بناب

فصل اقتصاد: موفقیت در تحقق برنامه‌های تولید مجتمع فولاد صنعت بناب : عنوان 
1399/02/10 : تاریخ انتشار
میزان تولید روزانه در ذوب شاهین مجتمع فولاد صنعت بناب 871 تن با 97 درصد تحقق و تولید ماهیانه 9147 تن با 102 درصد تحقق بوده است. به گزارش فصل اقتصاد به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب ؛ میزان ذوب روزانه در ذوب شهریار 413 تن با 83 درصد تحقق و میزان تولید ماهیانه با 5533 تن و 111 درصد تحقق بوده است.