فلزات آنلاین: فاصله ۳۰ میلیون تنی ظرفیت تولید کنسانتره و گندله با چشم‌انداز ۱۴۰۴

فلزات آنلاین: فاصله ۳۰ میلیون تنی ظرفیت تولید کنسانتره و گندله با چشم‌انداز ۱۴۰۴ : عنوان 
1399/02/15 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، تعداد ۲۶ واحد فعال اکنون در زمینه کنسانتره سنگ آهن در کشور فعالیت دارند که ظرفیت واحدهای فعال ۵۸.۳ میلیون تن است، ظرفیت طرح‌های قابل تحقق در این بخش، ۲۲.۸ میلیون تن و ظرفیت طرح‌های محتمل ۹.۲ میلیون تن است. همچنین ظرفیت طرح‌های راکد و نامشخص ۲۱.۳ میلیون تن برآورد شده و در مجموع واحدهای فعال و طرح‌های قابل تحقق و محتمل ۹۰.۵ میلیون تن قید شده است. پیش‌بینی ظرفیت تا سال ۹۹ رقم ۶۲ میلیون تن ثبت شده است که بدین ترتیب فاصله ۲۷.۵ میلیون تن تا افق چشم‌انداز را نشان می‌دهد. مقدار نیاز بر اساس برنامه ۱۴۰۴ و دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد (شمش) بالغ بر ۸۰ میلیون تن پیش‌بینی شده است. بر اساس جداول مورد بررسی، مازاد تا افق ۱۴۰۴ با محاسبه واحدهای فعال و طرح‌های قابل تحقق و محتمل در زمینه کنسانتره سنگ آهن ۱۰.۵ میلیون تن برآورد شده است. تعداد ۱۳ واحد فعال گندله شمار واحدهای فعال گندله سنگ آهن برابر آمار وزارت صنعت اکنون به ۱۳ واحد بالغ می‌شود که ظرفیت ۴۷.۶ میلیون تنی دارند و ظرفیت طرح‌های قابل تحقق ۲۵.۹ میلیون تن ثبت شده است. طرح‌های محتمل ۱۶.۵ میلیون تن و طرح‌های راکد هم ۲۷.۵ میلیون تن ظرفیت دارند. مجموع واحد‌های فعال و طرح های قابل‌ تحقق و محتمل ۹۰ میلیون تن و پیش‌بینی ظرفیت تا سال ۹۹ در این بررسی ۶۲ میلیون تن ثبت شده و بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ میزان نیاز ۷۶ میلیون تن برآورد شده است. علاوه براین میزان کمبود گندله سنگ آهن تا افق چشم‌انداز براساس واحد‌های فعال و طرح‌های قابل تحقق و محتمل ۱۴ میلیون تن ثبت شده است. بر اساس گزارشی از ایرنا، بر اساس سند چشم‌انداز، قرار است ظرفیت فولادسازی کشور از میزان ۳۶ میلیون تن کنونی به ۵۵ میلیون تن برسد.