شعارسال: انتصاب مدیرعامل جدید شرکت فولاد تاراز چهارمحال

شعارسال: انتصاب مدیرعامل جدید شرکت فولاد تاراز چهارمحال : عنوان 
1399/04/16 : تاریخ انتشار
مهندس سعید رشیدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فولاد تاراز چهارمحال معرفی شده است . وی از مدیران با سابقه و با تجربه شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. مهندس سعید رشیدی با سوابقی درخشان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ طی حکمی توسط هیات مدیره هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان به سمت مدیرعاملی شرکت فولاد تاراز چهارمحال منصوب گردید.