فولاد مبارکه: برگزاری موفقیت آمیز جلسۀ اختتامیۀ ممیزی خارجی سیستمهای شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد مبارکه: برگزاری موفقیت آمیز جلسۀ اختتامیۀ ممیزی خارجی سیستمهای شرکت فولاد امیرکبیر کاشان : عنوان 
1399/04/21 : تاریخ انتشار
ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سه روز فشرده از طریق SKYPE توسط 5 نفر از ممیزان شرکت SGS انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با تلاش ارزندۀ تمامی کارکنان این شرکت و بدون وجود عدم انطباق در کل سیستم مدیریت یکپارچه در فرایند این ممیزی، دستاوردهای ذیل حاصل گردید: اخذ گواهینامۀ ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)؛ تمدید گواهینامۀ ISO14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)؛ تمدید گواهینامۀ ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)؛ تمدید گواهینامۀ ISO10015:1999 (سیستم مدیریت فرآیند آموزش)؛ تمدید گواهینامۀ ISO10002:2018 (سیستم مدیریت و رسیدگی به شکایات مشتریان)؛ تمدید گواهینامۀ ISO10004:2018 (سیستم پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان).