معدن24: شاخصهای ایمنی فولاد مبارکه در بالاترین سطح جهانی

معدن24: شاخصهای ایمنی فولاد مبارکه در بالاترین سطح جهانی : عنوان 
1399/04/25 : تاریخ انتشار
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولاد مبارکه گفت: خوشبختانه با عملکرد بسیار خوبی که طی فرایند آموزش و ارتقای دانش نیــــروی انــسانی به دســت آمده و همچنـــــــین با بهکارگیــــــــری حداکثـــــــری دستورالعملهای ایمنی و همکاری همۀ همکاران در این زمینه، فولاد مبارکه در بسیـــــــاری از زمیــــنهها ازجـــــمله بهبـــود شاخــــصهای ضـــریب تـــکرار و شـــدت حوادث، نسبتبه سایر فولادسازان جهان عملکرد درخشانی داشته است و در بالاترین سطح قرار دارد. حسین مدرسی فر در همین خصوص افزود: خوشبختانه تأکید و راهبرد مدیریت شرکت در خصوص ارتقای هرچه بیشتر ضریب ایمنی کارکنان و تجهیزات شرکت مؤثر واقع شده و طبق آنچه نمودارها و گزارشهای جهانی (WORLD STEEL) نشان میدهند، شرکت فولاد مبارکه در سال 98 و طی 3 ماه ابتدای سال جاری با «ضریب تکرار» 0.8 نسبت به سایر فولادسازان بهترین عملکرد را داشته است. وی در تشریح وضعیت شرکت در زمینۀ «ضریب شدت حوادث» که بزرگی حوادث را نشان میدهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز شرکت به عدد 0.01 دست یافته است و از این حیث نیز در دنیا بینظیر است. مدیر ایمنی، بهداشت و محیطزیست فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: رسیدن به این نقطه از ایمنی در سایۀ تأکید مدیریت ارشد سازمان بر مقولۀ ایمنی کارکنان، تلاش جمعی مدیریت و کارکنان در همۀ سطوح، آموزش و بهکارگیری دستورالعملها و همچنین با یادگیری از سایر شرکتهای جهان حاصل شده است. وی در توضیح عملکرد شرکت در زمینۀ مدیریت ویروس کرونا در شرکت نیز گفت: فولاد مبارکه در هفت محور برای مقابله با این ویروس برنامهریزی و اقدام کرده است: تشکیل ستاد به دستور مدیرعامل شرکت؛ فرهنگسازی و اطلاعرسانی و آموزش؛ شناسایی، غربالگری و بیماریابی بهعنوان رمز موفقیت سازمان نسبتبه سایر سازمانها؛ اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی، بازرسی و کنترل اقدامات در حال انجام؛ نظارت بر حسن انجام کارهای بهداشتی و مددکاریهای اجتماعی و روانی که در حوزۀ کارکنان و خانوادههای محترم ایشان و کنترلهایی که هنگام ورود و خروج میهمانان، بازدیدکنندگان و رانندگان ناوگان حمل بار شرکت انجام میشود. مدرسیفر با اشاره به اینکه با شیوع مجدد ویروس کرونا در جامعه، در شرکت فولاد مبارکه نیز تدابیر بهروز و کارآمدتری در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از آنجا که ایمنی کارکنان برای مدیریت شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است، راهنمای شرکت در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی است و همواره از رهنمودهای آن بهرهمند شدهایم. به همین سبب خوشبختانه در اثر اجرای این پروتکلها، وضعیت شرکت قابلقیاس با سایر سازمانهای مشابه نیست و توانستهایم ضمن استمرار و تداوم تولید از نیروی انسانی شرکت هم به نحو مطلوب محافظت کنیم.