معدن24: جهش قیمت سنگ آهن و فولاد در چین

معدن24: جهش قیمت سنگ آهن و فولاد در چین : عنوان 
1399/05/14 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روزدوشنبه با 4.90دلار افزایش116.45دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 4.90دلار افزایش 116.45دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با3.90دلار افزایش125.5دلارمعامله شد. شمش فولاد درچین 9.20دلار افزایش506.11دلارمعامله شد. شمش روی با 132دلار کاهش2286دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با2.50دلارکاهش 99دلار معامله شد