فلزات آنلاین: بررسی واردات و صادرات فولاد

فلزات آنلاین: بررسی واردات و صادرات فولاد : عنوان 
1399/05/28 : تاریخ انتشار
تیرآهن در سه ماه نخست 98، چهار هزار تن واردات داشته اما این رقم در سال جدید صفر بوده است. در زمینه صادرات نیز طی سه ماه 98، 37 هزار تن صادرات انجام شده و این رقم در مدت سه ماه اول امسال به 27 هزار تن رسیده و با رشد منفی همراه شده است. میلگرد نیز یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت‌های فولادساز ایران است که در بهار 98، 9 هزار تن واردات و در بهار امسال نیز پنج هزار تن واردات داشته است. همچنین صادرات این محصول طی بهار سال گذشته 479 هزار تن بوده و این رقم امسال به 283 هزار تن رسیده است. نبشی، ناودانی و سایر مقاطع فولادی نیز جزو محصولاتی هستند که در بهار 98 و 99 واردات و صادراتشان دستخوش تغییر شده است به این شکل که در بهار 98 واردات این محصولات 14 هزار تن و در بهار 99 به 7 هزار تن رسیده است. در بخش صادرات نیز طی سه ماه 98 ، 561 هزار تن صادرات انجام شده و این رقم در بهار امسال به 343 هزار تن رسیده و صادرات نیز همچون واردات کاهشی و منفی بوده است. ورق گرم به عنوان یکی از محصولات مهم و استراتژیک در کشور طی سه ماه 98، واردات 21 هزار تنی داشته و در بهار امسال به 87 هزار تن رسیده است اما در حوزه صادرات این محصول فولادی در مدت سه ماهه 98، میزان صادرات 131 هزار تن بوده و امسال به 21 هزار تن رسیده است. همچنین ورق سرد نیز از جمله محصولات تولیدی در کشور طی مدت سه ماه 98، 15 هزار تن واردات و 31 هزار تن صادرات داشته است و این اعداد در مدت مشابه امسال به ترتیب 44 هزار تن و 9 هزار تن بوده است. ورق پوشش‌دار نیز در مدت بهار 98، به میزان 32 هزار تن واردات داشته و 35 هزار تن نیز صادرات آن بوده است. همچنین در مدت سه ماه نخست 99، میزان واردات این محصول 179 هزار تن بوده و میزان صادرات آن 15 هزار تن ثبت شده است. مجموع مقاطع تخت فولادی تولیدشده در کشور نیز در سه ماه اول 98، به میزان 68 هزار تن واردات و 197 هزار تن صادرات داشته و این اعداد در بهار امسال به 179 هزار تن واردات و 45 هزار تن صادرات رسیده است. بر اساس گزارشی از ایراسین، در مجموع کل محصولات فولادی در مدت سه ماه نخست 98 به میزان 95 هزار تن واردات و 758 هزار تن صادرات داشته و در بهار امسال نیز 191 هزار تن واردات و 388 هزار تن صادرات انجام شده است. در خصوص بیلت و بلوم در مدت سه ماه اول 98، تنها یک هزار تن واردات و 904 هزار تن صادرات انجام شده و در مدت مشابه سال 99 نیز میزان واردات یک هزار تن و صادرات نیز 837 هزار تن صورت گرفته است. همچنین میزان واردات در بهار 98 و 99 صفر بوده اما در زمینه صادرات به ترتیب 521 هزار تن و 204 هزار تن صادرات انجام شده است. درنهایت محصولات میانی فولاد در کشور در مدت بهار 98 و 99، وارداتی نداشته‌اند اما صادرات در این بخش در بهار 98 به میزان یک میلیون و 425 تن و در بهار 99 نیز یک میلیون و 41 تن صورت گرفته است. آهن اسفنجی نیز همچون اسلب در سه ماه 98 و 99 وارداتی نداشته اما صادرات انجام شده در این مدت به ترتیب 224 هزار تن و 20 هزار تن بوده است.