خبر: پایش و بررسی وضعیت فولاد سازی نی ریز و شادگان

خبر: پایش و بررسی وضعیت فولاد سازی نی ریز و شادگان : عنوان 
1399/06/19 : تاریخ انتشار
بنابه این گزارش در اولين جلسه ديروز مشاورطرح فولاد سازی نی ریزبه ارائه گزارشی درخصوص پیشرفت واحد فولاد سازی پرداخت واظهارداشت درکل حدود ۵۸ درصد پیشرفت داشته ایم که برای ادامه روند کاری مان منتظر ورود تجهیزات ازگمرکات هستیم که بتوانیم درسال ۱۴۰۰شاهد به بهره برداری رسیدن این طرح باشیم. پس ازارائه گزارش مشاور، مهندس تبادارکه ریاست جلسه رابعهده داشت گفت : این روندهرچند که درشرایط امروزه خوب هست اما مورد رضایت نیست وبایستی اقدامات جدی ترشود تا زودترشاهد نصب تحهیزات وساخت ابنیه باشیم. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولادایران ، دومین جلسه پایش طرح ها مربوط به فولاد شادگان بود که درابتدا مشاورطرح به ارائه گزارش پرداخت واظهارداشت : باتوجه به شرایط ورود تجهیزات ونصب آنها پیش بینی ما این است که تا خرداد ۱۴۰۱به بهره برداری برسیم وطرح را افتتاح کنیم. بنا به این گزارش دکترنادری مدیرعامل شرکت ملی فولادایران گفت : انتظاراین است که به مفاد قراردادهای فیما بین درفولادسازی شادگان دقیقا عمل بشود تا بتوان براساس مفاد آ نها پیشرفت را درزمینه های نصب وساخت ابنیه بدقت رصد کنیم ، وچون دراجراعقب هستید باید هرچه سریعتر پیمانکارفعال شود وعملیات نصب وبتون ریزی با سرعت هر چه بیشتری اجرایی شود.