معدن24: کارخانه بریکت سرد شرکت پارس فولاد سبزوار راه اندازی شد

معدن24: کارخانه بریکت سرد شرکت پارس فولاد سبزوار راه اندازی شد : عنوان 
1399/07/02 : تاریخ انتشار
شرکت پارس فولاد سبزوار یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان و متعلق به بانک پارسیان است که در اوج تحریم‌های ظالمانه و محدودیتهای شیوع بیماری کرونا موفق به راه اندازی یکی دیگر از فازهای توسعه خود با عنوان کارخانه بریکت سازی سرد شد. ظرفیت واحد بریکت سازی این شرکت ۸۰هزار تن در سال بوده که به طور مستقیم دست کم ۳۰ اشتغال مستقیم و قریب به ۲۰۰ اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده است . مجموعه سرمایه گذاری بانک پارسیان برای ساخت این واحد ۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.